The 2018 New Talent Award is open to Chinese photographers under the age of 35 all over the world.

2014 New Talent photographer

Releases The Time: 2016-08-15

 

《2014 New Talent photographer》

Publishing: XITEK, August 2015, Limited 500
Size: 21x27cm
Pages: 144
Versions: white (120 Yuan) , black (140 Yuan) and gold (140 Yuan)
Click into buy

About the book

This album was created by the Yanyou, “Jiazazhi founder, recorded "New Talent Awards 2014" 24 shortlisted photographers’ works, they are Chen zhuo, Dai Jianyong, Fan Sishun, He Xiong, He Xin, Jia Shuo, Ji Ruimin, Liu Wei, Liu Tao, Luo xi, Lei Yue, Lu Gen, Ou Yanghizhong, Sun Lue, Shi you, Wu jiankun, Xing lei, Yang yunchang, Yang ming, Zhang Wenxin, Zhao Ying, Zhang Lanpo, Zhu Feng, Zheng Longyihai.

Offical website: www.xitek.com

Within a page impressions

Chen Zhuo \hide\

Chen Zhuo 《hide》

Yang Yunchang 《natural》

Yang Yunchang 《natural》

Zhang wenxin 《waterfall hostel Journey》

Zhang wenxin 《waterfall hostel Journey》

Liu Wei, 《“this \and\ Album \》

Liu Wei, 《“this”and“Album”》

Luo Xi 《May you leave》

Luo Xi 《May you leave》

Xing Lei 《in the past》

Xing Lei 《in the past》

He Xiong 《bird man》

He Xiong 《bird man》

Fan Shunzan 《in their time》

Fan Shunzan 《in their time》

Zhu Feng 《mirror》

Zhu Feng 《mirror》

Wu Jiankun 《A letter from afar》

Wu Jiankun 《A letter from afar》

Zhao Ying 《We are all died》

Zhao Ying 《We are all died》

Dai Jianyong 《Image Taiji》

Dai Jianyong 《Image Taiji》

Ji Ruimin 《Auro》

Ji Ruimin 《Auro》